Estrava aktuální jídelníček

Estrava informace

Estrava přihlášení


Aktuální ceny platné od 1. 9. 2023:

Celodenní stravování (oběd a dvě svačiny) 45 Kč/den.
Pro děti s odloženou školní docházkou 49 Kč/den.

Úplata za předškolní stravování 700 Kč/měsíčně.

Informace k odhlašování obědů:

Obědy jsou automaticky přihlášené na celý měsíc. V době nepřítomnosti vašeho dítěte je nutno oběd odhlásit.

Na naší webové stránce si kliknete na STRAVOVÁNÍ, vyberete si ESTRAVA PŘIHLÁŠENÍ, v tabulce již máte přednastavenou jídelnu MŠ Barevný svět (kód 444).

Přihlásíte se kódem a heslem.

V tabulce si zakliknete ODHLÁŠKA a potvrdíte ODESLAT.

Nezapomeňte, stále platí, že obědy se odhlašují do 12:30 hod. den předem, tzn., pokud víte, že dítě nepůjde do školky třeba v úterý, musíte si oběd na úterý odhlásit již v pondělí do 12:30 hod. V pondělky se obědy mohou odhlašovat do 6.30 hod. ranní.

Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době od 11:00 do 11:15 hodin v jídelně školky, a to pouze 1. den nepřítomnosti dítěte v MŠ.

Školné a stravné je hrazeno bezhotovostně, povolením k inkasu.
Ve výjimečném případě je možné poplatky uhradit v hotovosti u hospodářky na budově Bavlnářská 455.

Úplata za předškolní vzdělávání v daném roce se řídí vnitřním předpisem školy o úplatě za předškolní vzdělávání, který stanoví základní částku úplaty, podmínky pro možnost jejího prominutí či snížení.
Úplata za školní stravování je obsažena ve vnitřním předpise školy o školním stravování, který určuje organizaci stravování dětí, jeho rozsah a úplatu.

Ředitel může (v souladu s § 35 odst. 1 písm. d školského zákona) rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady)

Upozorňujeme rodiče, že v případě alergií dítěte zodpovídají za kontrolu jídelníčku a nahlášení nebezpečného jídla ráno při předání dítěte do MŠ.