Mateřská škola Barevný svět vznikla jako nová organizace 1. 1. 2022 odloučením od Základní školy Jana Čapka 2555 („Dvojky“). Součástí jsou tři budovy na okraji sídliště Slezská ve Frýdku-Místku s dlouholetou tradicí. 

Naše školka nabízí třídy věkově homogenní, aby bylo co nejvíce zajištěno vzdělávání dětí podle jejich vývojové úrovně. 

Pro snadnější přechod dětí do základní školy spolupracujeme s oběma základními školami v okolí – ZŠ J. Čapka (návštěvy dětí ve výuce, společné sportování v tělocvičně, besedy pro rodiče) a ZŠ J. z Poděbrad. (návštěvy knihovny, kurzy plavání).

Od září 2022 se děti v naší mateřské škole vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu s názvem Poznej sám sebe i barvy okolního světa. V dnešní době, kdy lidský život začíná ovládat technika a už i malé dítě je schopno vyhledat si informace, které potřebuje, považujeme za důležité podporovat u dětí poznávání svého JÁ. Náš vzdělávací program proto pomáhá dětem s pojmenováním svých emocí, podporou těch pozitivních a uměním práce s těmi negativními. Dbáme na rozvíjení spolupráce mezi děti, schopnosti domluvit se spolu, podpořit se. Do svých aktivit tedy zařazujeme společné povídání, hry, vzdělávací činnosti vyžadující domluvu.Speciální pedagog – Bc. Mária Steculová

V naší mateřské škole od září 2022 působí speciální pedagog, který se zaměřuje na depistáž (screening, neboli vyhledávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami v kolektivu třídy); dále na činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a intervenční.

Co to znamená v praxi?

Speciální pedagog je pro Vás a Vaše děti k dispozici jako pomocník, když se Vám zdá, že má dítě v MŠ nebo i
mimo ni problémy- v komunikaci, v navazování kontaktů s dětmi i dospělými, nesprávně vyslovuje nebo má jiné problémy v řeči, má problémy s respektováním pravidel a autority dospělých lidí, máte pocit, že špatně slyší, obtížně se začleňuje do kolektivu, nebo má jakékoliv jiné potíže. 
Stačí zavolat a domluvit si osobní schůzku. Speciální pedagog poté konzultuje projevy dítěte také s třídními učiteli a na základě další schůzky se domlouváme, jak můžeme dítěti pomoci. Speciální pedagog pracuje i na intervenci, která je určena zejména dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, nebo dětem s jinými životními podmínkami nebo dětem vyrůstajícím v odlišném kulturním prostředí. Slouží k podpoře jejich přípravy na vzdělávání apod. V neposlední řadě vyučuje také předmět speciálně pedagogické péče, který přiznává příslušné SPC nebo PPP což znamená, že na děti, které projdou poradenským zařízením, které jim přizná podpůrná opatření, má předem vymezený čas a může se jim tak individuálně věnovat.

V případě potřeby pomoci nebo konzultace se na mě neváhejte obrátit, viz. Kontakty.

Těší se na vás p. uč. Majka Steculová

MŠ Slezská 770

Na ulici Slezská 770 najdeme v budově 3 třídy pro děti věkově homogenní a sice třídu Koťátek pro ty nejmenší 3 – 4 leté, třídu Motýlků pro děti ve věku 4-5 let a v Kuřátkách najdeme předškoláky.

U Koťátek najdeme paní učitelky Janu a Magdu. Děti se učí základním dovednostem sebeobsluhy, pravidlům chování mezi dětmi, procvičují hrubou i jemnou motoriku, zkoumají svět kolem sebe.

Ve třídě Motýlků bydlí Lenka a Kika, vždy plné nápadů, jak nejlépe zaujmout své „středňáky“. U dětí rozvíjejí grafomotoriku, hudební, výtvarné a pracovní dovednosti, motivují děti k samostatnému projevu jak v řečovém, tak tvořivém.

S Kuřátky pracují paní učitelky Kamča a Lucka. Předškoláci už se poctivě připravují na vstup do školy. Pedagogové jim pomáhají se získáváním důležitých znalostí, dovedností a postojů.

MŠ Bavlnářská 455

Na ulici Bavlnářská 455 najdeme tři třídy – třídu Sluníček pro ty nejmenší 3-4 leté, třída Květinek je pro děti 4-5 leté a třída Berušek pak pro děti v posledním ročníku předškolního vzdělávání

U Sluníček máme Barču a Adama snaží dětem připravit co nejkrásnější start do období předškolní docházky. Denní režim se řídí potřebami těchto dětí, klade se důraz na dostatek volné hry, rozvoji sebeobsluhy a pravidel chování mezi kamarády. Dětem poskytují dostatek času pro odpočinek.

Ve třídě Květinek najdeme paní učitelky Olinku a Majku. Jejich třída je plná pozitivní energie, děti si zlepšují předškolní znalosti a dovednosti, tvoří a cvičí.

U Berušek pak máme Evu a Míšu. Děti se učí spolupracovat, samostatně tvořit, pedagogové rozvíjejí hudební, výtvarné a pracovní dovednosti, pomáhají jim s objevováním předškolních znalostí a dovedností.

MŠ Slezská 2011

Naše mateřská škola se nachází na okraji sídliště Slezská ve Frýdku-Místku. Budova má dvě třídy pro děti věkově homogenní – do třídy Myšky chodí děti 3-4 leté, do Soviček pak děti 5-6 leté. Denní program tedy tvoříme pro děti tak, aby byla respektována jejich potřeba vzdělávání, hry a odpočinku.

Ve třídě Myšky mají děti na starosti paní učitelka Barča a pan učitel Ervin, kteří podporují přátelské a svobodné prostředí třídy, uprostřed pevných hranic. Vedou děti k samostatnosti v sebeobsluze. Rozvíjejí jejich hrubou a jemnou motoriku, pomocí veselých pohybových her. Poskytují dětem dostatek času pro volnou hru, při které dochází k největšímu rozvoji dítěte po stránkách motoriky, jazyka, sociálního chování a spolupráce. V komunitním kruhu motivují děti k samostatnému mluvenému projevu. Dbají na dostatek příležitostí k vlastnímu zkoumání a bádání, učení se novým věcem tak, aby pro děti byly uchopitelné a pochopitelné. Povzbuzují děti k vlastnímu hodnocení svých výtvorů, poznatků a svého dne stráveného ve školce. 

Ve třídě Sovičky se o děti starají paní učitelky Štěpánka a Gabka. Děti se učí respektovat v komunitním kruhu pravidla vzájemné komunikace, přemýšlet nad zadanými otázkami a formulovat přesně své myšlenky. Pomocí vlastního zkoumání a tvorby poznávají okolní svět. Naši dva učitelé motivují děti k sebehodnocení a sebereflexi, a to v případě výtvorů, chování a pobytu stráveném ve školce.